Regulamin

 

Regulamin Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

 

w Kościelisku.

 

 

 

Kierownictwo Ośrodka – wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

 & 1

 

1.Pokój w Ośrodku wynajmowany jest na doby .

 

2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 

3. Doba rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o 11:00

 

4. Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu w formie gotówkowej.

 

5. Podczas zameldowania gość dobrowolnie wypełnienia i podpisuje kartę meldunkową pobytu

 

6. Pracownik recepcji ma prawo poprosić gościa o okazanie dowodu tożsamości.

 

7. Zakres danych, które Ośrodek ma prawo gromadzić przy meldowaniu gości jest uwarunkowany cechą niezbędności dla identyfikacji osób przybywających w Ośrodku, tj. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres miejsca pobytu stałego, data przybycia i zamierzony czas trwania pobytu, numer i seria dokumentu stwierdzającego tożsamość, PESEL.

 

& 2

 


1. Życzenie przedłużenia pobytu przez gościa poza okres wskazany w dniu przybycia, gość Ośrodka powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadania możliwości.

 

& 3

 

1. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

 

2. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 9:00-22:00. Odpowiedzialność za ich pobyt w tych godzinach ponoszą osoby wynajmujące pokoje.

 

3. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszy Regulamin ośrodka, wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub gości, pracowników albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób, albo w jakikolwiek inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie ośrodka należącego do ZOSP RP.

 

& 4

 

1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o możliwie szybkie zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwia ośrodkowi niezwłoczną reakcję.

 

Ośrodek ma obowiązek zapewnić:

 

1) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gości,

 

2) bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o gościu,

 

3) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w ośrodku,

 

4) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gości lub w ich obecności dokonuje się tylko wówczas, gdy wyrazili takie życzenie.

 

5) sprawną pod względem technicznym usługę, a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, ośrodek dołoży starań aby, w miarę posiadania możliwości, zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

 

& 5

 

1. Na życzenie gościa Ośrodek świadczy nieodpłatnie usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, a także parking w jego obrębie.

 

& 6

 

1. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

 

2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

& 7

 

1. Odpowiedzialność ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.

 

2. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotel lub inne podobne zakłady.

 

& 8

 

1. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 - 6:00 dnia następnego.

 

2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 

& 9

 

1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

 

2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

 

3. Ze względu na bezpieczeństwo p/poż. zabronione jest używanie w pokojach grzałek i własnych źródeł ciepła. Na terenie Ośrodka obowiązuje absolutny zakaz palenia, a także picia alkoholu w miejscach publicznych.

 

& 10

 

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżających Gości będą odesłane na wskazany przez gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Ośrodek przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.

 

& 11

 

Gość zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Ośrodka, który jest zamieszczony na stronie www. a także w recepcji. Brak zapoznania się z Regulaminem nie zwalnia gościa od stosowania zawartych w nim procedur wpływających na komfort pobytu oraz bezpieczeństwo gości Ośrodka.

 

Administratorem danych jest Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZOSP RP, ul. Groń 6, 34-511 Kościelisko

 

 

 

 

 

Kierownik

 

OSW ZOSP w Kościelisku

 

Marek Luty

 

 

 

 

Rezerwacje

telefon: 18 207 03 55
fax: 18 207 03 55
recepcja@kiry.com.pl

rezerwuj pokój przez naszą stronę

telefon: 18 207 03 55
fax: 18 207 03 55
recepcja@kiry.com.pl

rezerwuj pokój przez naszą stronę

Rezerwacje